IND028 Attaining Moksha, Ajanta Caves, Ajanta, 2011